Znaczenie Rady Europy w XXI wieku

Rada Europy to organizacja, która powstała w połowie ubiegłego wieku. Niektórzy zastanawiają się nad tym, jakie jest jej znaczenie w obecnym stuleciu, kiedy w wielu dziedzinach szczególna rola zdaje się przypadać Unii Europejskiej.

W XXI wieku Rada Europy wciąż poszerzała swój skład. Przystąpiło do niej bowiem sześć państw: Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Monako oraz Czarnogóra. O przyznanie członkostwa ubiega się obecnie Białoruś. Głównym obszarem działalności Rady Europy są prawa człowieka, między innymi ochrona praw mniejszości narodowych i religijnych, migrantów oraz uchodźców. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że organizacja ta podejmuje również zadania związane z ochroną środowiska, edukacją, kulturą oraz sportem. Na wszystkich wspomnianych polach Rada Europy ma bardzo duże osiągnięcia, także w bieżącym stuleciu. Organizacja bierze aktywny udział w zwalczaniu terroryzmu, który stanowi jedno z największych zagrożeń dla współczesnej Europy. W Radzie powołano nawet stanowisko Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu, który koordynuje działania krajowe i międzynarodowe w dziedzinie walki z terroryzmem.

rada europy

Najważniejszą rolę odgrywa jednak Komitet Ekspertów ds. Terroryzmu, który zajmuje się między innymi pomaganiem ofiarom terroryzmu oraz monitorowaniem przestrzegania przyjętych konwencji w poszczególnych państwach europejskich.

Podsumowując można stwierdzić, że Rada Europy jest organizacją, która odgrywa bardzo ważną rolę w Europie dwudziestego pierwszego wieku.